Provozní řád

 1. Návštěvník Valhalla gym je povinen řídit se provozním řádem gymu a pokyny obsluhy.
 2. Zakoupením (vstupu,permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 - 14 let), je mu vstup do gymu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 4. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí gymu nebezpečné . Přivede-li však návštěvník gymu takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru gymu a vylézalo na nářadí.
 5. Před vstupem do gymu je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi.
 6. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení gymu nezodpovídá.
 7. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z gymu vykázán.
 8. Náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z gymu vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení gymu, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 9. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. Zamést magnesium.Otřít vlhkým hadrem nářadí i podlahu.
 10. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům Valhalla gymu.
 11. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu,zhasnout,vypnout topení a zamknout za sebou-platí pro Open gym.
 12. Topení zapínat jen na nezbytně nutnout dobu.Zkontrolovat,zda jsou při odchodu vypnuté vypínače a na termostatu zvolen měsíc.

SHRNUTÍ

Členové vykonávají veškerou sportovní činnost v gymu na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Členové nesmějí v gymu vykonávat sportovní činnost, pokud jsou nemocní, zranění, pravidelně užívají léky či jiné látky, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit jejich fyzické či duševní schopnosti, anebo jsou jinak indisponováni pro výkon sportovní činnosti. Předchozí konzultace lékaře k možnosti využívání jednotlivých služeb a zařízení gymu se doporučuje zejména osobám trpícím cukrovkou, srdečními nemocemi, vysokým nebo nízkým tlakem krve a těhotným ženám. Vstup do gymu a užívání všech jeho zařízení a služeb pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek je zcela zakázán.

Členové jsou povinni při využívání zařízení a služeb gymu dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních Členů a respektovat pokyny pracovníků gymu . Majitel  nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením gymu či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením Členu zodpoví trenér gymu.

Tento Provozní řád je platný od 1. 1. 2016

Majitel gymu je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách gymu a na vývěsce v prostoru gymu.

Kontaktní formulář

Můžeš mít všechno
za co jsi ochotný bojovat!

Rezervovat lekci!
Ústecká 28, Česká Třebová - Parník 560 02, +420 608 357 218

Přidej se k nám!